Záruka a reklamace

​ Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží

, se sídlem adresa (dále jako „prodávající“).
1 Záruka za jakost
1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá
vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc
převzal:
1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce
popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající
uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího
zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně
zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů
podle přepravního listu.
2 Způsob uplatnění reklamace
2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“)
musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v
kterékoliv jeho provozovně .
2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka
pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v
příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li
určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného
zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo
záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla
vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z
kupní ceny daného zboží.
3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností
(zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto
reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí
zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě
či jiném takovém dokumentu.
činí pro nové
zboží _____________________ počet měsíců měsíců.
3.4 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není
spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že
.
3.5 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z
vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta
kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
3.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu
poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení
rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
3.7 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro
reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže
užívat.
3.8 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších
případech do _____________________ počet dnů pracovních dnů. Do této
lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude
uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady,
požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující
informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do _____________________
počet dnů dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje
za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího
trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není
oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení
reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec
nebo včas uskutečnit.
3.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na
úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
3.10 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová
lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty
reklamovaného zboží.
4 Výjimky z odpovědnosti za vady
4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících
případech:
4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je
sjednána sleva z kupní ceny;
4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním,
skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým
poškozením zboží;
4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým
užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
4.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo
opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
4.1.5 mechanické poškození zboží;
4.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou
nebo zanedbáním péče o zboží;
4.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí
teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
4.1.9 poškození v důsledku vyšší moci;
přidat další výjimku
5 Závěrečná ustanovení
5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992
Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci
(www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
Účinnost
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne
DD.MM.RRRR